Aigües de Montblanc, S.L. (en endavant "l'entitat"), és titular dels dominis www.aiguamontblanc.cat i pàgines web publicades i allotjades sota aquests dominis i dels elements distintius, dissenys, desenvolupaments, gràfics, eines, funcionalitats, manuals i documentació que les integren. Les pàgines web publicades pretenen posar a disposició de clients i usuaris informació sobre la seva identitat corporativa, activitats, productes i serveis, així com posar a disposició dels mateixos, determinades aplicacions, eines i utilitats.

De conformitat amb el que exigeix ​​la legislació espanyola vigent sobre Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa als usuaris de les dades socials, fiscals i registrals de l'entitat:

Domicili Social

Muralla Alfons I, 16 baixos - 43400 Montblanc (Tarragona)

Dades Registrals

Codi d'Identificació Fiscal (CIF)

B43843374

Direcció Electrònica

info@aiguamontblanc.cat

Altres dades de contacte

Telèfon: (+34) 977.863.016

CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS

Les presents condicions generals regulen l'accés i ús d'aquesta pàgina web. L'accés a la mateixa implica la seva acceptació sense reserves. Les presents condicions generals regiran tant l'accés, navegació i ús del web. L'accés, la navegació o la utilització de qualsevol utilitat o servei del web comporten l'adquisició per part de l'usuari d'aquesta condició als presents efectes així com la plena acceptació sense reserves per l'usuari de totes i cadascuna de les condicions generals de accés i ús de la web vigents en cada moment. Si l'usuari no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, haurà d'abstenir d'accedir i utilitzar aquesta web i de les utilitats que poguessin posar-se a disposició del mateix en cada moment a través d'ella o de manera relacionada.

L'entitat es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d'ús així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d'ús, instruccions o avisos que resultin d'aplicació, especialment per a la seva adaptació als requeriments regulatoris vigents en cada moment , criteris administratius i jurisprudencials o als codis ètics o de bones pràctiques als quals pugui adherir-se en el futur l'entitat. Les condicions d'accés i ús de la web es regeixen pels principis de legalitat i bona fe, comprometent-se l'usuari a utilitzar la web, així com la informació o serveis subministrats de conformitat amb la Llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

L'usuari s'obliga al compliment de les presents condicions generals amb les modificacions que puguin patir en el futur i que seran publicades en aquesta web, així com les condicions particulars que hi siguin aplicables. Igualment s'obliga a complir les especials advertències o instruccions d'ús de la mateixa, i actuar sempre de bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar la web, utilitats o continguts de manera que pugui impedir , dificultar, malmetre o deteriorar el normal funcionament de la mateixa, la imatge, béns o drets de l'entitat, clients, proveïdors o tercers.

Als presents efectes i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l'entitat i l'usuari, peticions, qüestions, suggeriments o queixes, aquest podrà dirigir-se al Servei d'Atenció a l'Usuari (SAU) mitjançant correu electrònic a la següent adreça info@aiguamontblanc.cat o mitjançant comunicació escrita dirigida direccio del domicili social . Les comunicacions de l'entitat a l'usuari es realitzaran en les adreces postals o electròniques proporcionades al registrar-se i donar-se l'alta en els serveis. L'usuari accepta expressament el correu electrònic com a mitjà i canal de notificació vàlid per a la pràctica de qualsevol comunicació relacionada amb la web.

CONDICIONS PARTICULARS D'ACCÉS I ÚS

ACCESSOS I USOS AUTORITZATS

Únicament es permet l'accés i ús d'aquesta web a usuaris autoritzats majors d'edat, de manera que l'entitat es troba exempta de responsabilitat en el cas que l'usuari autoritzi l'ús d'aquesta aplicació a tercers menors d'edat, corresponent a tot cas aquesta responsabilitat i incompliment a l'usuari.

L'usuari reconeix i accepta que l'accés i ús de la web i / o les seves eines i funcionalitats té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat. L'accés a la web i / o les seves eines i funcionalitats no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat de les mateixes per a fins particulars o específics de l'usuari.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent, si escau, de les claus d'accés a àrees restringides de l'aplicació web i / o serveis relacionats, sent responsable de la seguretat i confidencialitat de les mateixes i tenint l'obligació i l'exclusiva responsabilitat de guardar-les i custodiar-les en lloc segur amb la finalitat d'impedir l'accés a tercers no autoritzats. L'usuari es compromet a més a comunicar a l'entitat, a la major brevetat possible, qualsevol incidència que es derivi o pugui derivar en un risc per a la confidencialitat de les dades.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i funcionalitats del web de conformitat amb la llei, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, així com a abstenir d'utilitzar els serveis i aplicació amb fins o efectes il·lícits, lesius dels drets i interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar els serveis, els equips informàtics o terminals mòbils de tercers (hardware i software), així com els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en seus equips informàtics o terminals mòbils, o impedir la normal utilització o gaudi del servei. L'entitat no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús indegut o inadequat de l'aplicació i serveis posats a la seva disposició de l'usuari, ni dels seus continguts i serveis, ni pot garantir, encara que sigui el seu ànim, la connectivitat i funcionament ininterromput del web i la efectivitat de les comunicacions.

L'usuari es compromet, a títol merament enunciatiu però no limitador, a no utilitzar, transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels serveis contractats, continguts que de qualsevol forma:

 1. Siguin contraris ao menyspreïn o atemptin contra la privacitat i altres drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de l'ordenament jurídic, així com infringeixin drets de tercers;
 2. Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums oa l'ordre públic;
 3. Indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 4. Incorporin, posin a disposició o permetin accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, pornogràfics, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic;
 5. Indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;
 6. Indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;
 7. Siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
 8. Es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que el client hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar o que s'efectuï;
 9. Continguessin un "copyright" o altres dades identificatives dels drets o dispositius tècnics de protecció, empremtes digitals o qualsevol mecanisme d'informació que hagi estat objecte de supressió o manipulació;
 10. Violin els secrets empresarials de tercers i siguin contraris al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones;
 11. Infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions;
 12. Constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial;
 13. Incorporin virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics -maquinari i software- de tercers o que puguin danyar o permetre l'accés no autoritzat a informació, documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips o terminals;
 14. Dificultin el normal funcionament dels serveis per les seves característiques.

L'usuari es compromet a no accedir o intentar accedir a eines, utilitats o funcionalitats a través de mecanismes / mitjans diferents de la interfície facilitada per l'aplicació, llevat que hagi estat expressament autoritzat per l'entitat.

L'usuari s'obliga a no participar en cap activitat que dificulti o interfereixi en el funcionament de l'aplicació i serveis associats.

L'usuari es compromet a respectar la normativa nacional i internacional anti-spam, havent d'abstenir de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions electrònica amb fins de venda, publicitat o altres de naturalesa comercial a una pluralitat de persones sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment , remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones, enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir a través del servei per a la realització de les activitats assenyalades anteriorment o posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades captades a partir de les llistes de distribució. L'usuari haurà de respectar la normativa vigent en cada moment per a l'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals, especialment pel que fa a la consulta prèvia dels fitxers d'exclusió publicitària, generals i sectorials.

L'entitat no serà responsable i es reserva el dret a la interrupció immediata dels serveis en cas que tingui coneixement que l'usuari faci servir o feu servir aquests continguts per a activitats considerades il·lícites, o per a la transmissió de continguts contraris a la moral, ordre públic o ordenament jurídic, o que vulnerin el dret a la privadesa o dels Drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de tercers.

L'usuari serà l'únic responsable davant de qualsevol tercer dels danys i perjudicis derivats, directa o indirectament, dels continguts incorporats o generats pel mateix, i queda obligat a realitzar tot el que sigui necessari per deixar a l'entitat al marge i fora de perill de les reclamacions o demandes de qualsevol tipus, incloses les relacionades amb les administracions públiques en relació al funcionament o el contingut dels missatges transmesos.

L'usuari és l'únic propietari o posseïdor llicenciatari o autoritzat de les informacions i continguts incorporats en el seu material corporatiu i publicitari així com dels continguts emmagatzemats, tractats, gestionats i / o enviats des d'aquesta aplicació, la seva exactitud, veracitat, actualitat, legalitat i legitimació, pel que de conformitat amb l'exposat en aquestes condicions, no es pot exigir cap responsabilitat a l'entitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i classe que puguin derivar de l'ús i utilització de l'aplicació subministrada i de les seves eines associades, així com de la utilització, subministrament, comunicació i / o explotació de continguts per part de l'usuari o tercers que accedeixin i utilitzin l'aplicació sota el nom i contrasenya de l'usuari.

L'entitat no controla i no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius en els continguts i comunicacions transmesos, difosos, emmagatzemats, tractats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles a través de l'aplicació i serveis associats, ni l'absència de altres elements que puguin produir alteracions en l'equip informàtic ni en terminals de l'usuari o destinataris, o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en o transmesos des d'aquests, per la qual cosa es troba exclòs de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i classe derivat de tot això i, especialment, derivats de la presència de virus o altres elements lesius en els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles a través del servei.

L'entitat no serà en cap cas responsable dels danys que puguin derivar de continguts inexactes, errors, lentitud o interrupció de la transmissió de les xarxes d'energia, de telecomunicacions o d'Internet, pèrdua, desaparició o alteració de dades, virus, pèrdues financeres , guanys o pèrdua d'oportunitat i, més generalment, de la utilització de sistemes, plataformes o xarxes o la impossibilitat d'utilitzar-les. L'entitat no serà responsable de la pèrdua de missatges produïda per fallades en els sistemes de tercers, no donant lloc aquest fet a cap reclamació en concepte d'indemnització, pèrdua en imatge, minva d'ingressos o qualsevol altre, per part de l'usuari.

En resum, l'entitat no incorre en cap responsabilitat per causa directa o indirectament relacionada amb l'ús de l'aplicació, eines i serveis associats que efectuï l'usuari, ni tampoc pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i classe que puguin derivar-se de tot això , dels errors produïts pels proveïdors d'accés, allotjament, plataformes i operadors, de la falta de disponibilitat o de continuïtat ininterrompuda del funcionament del servei motivada per causes alienes a la seva voluntat, de les intrusions de tercers en els sistemes i aplicacions, de la configuració defectuosa per part de l'usuari de l'aplicació i eines associades, del deteriorament d'equips de l'usuari, o de la pèrdua del benefici o utilitat esperada, que el client / usuari haguessin pogut atribuir al servei, o de la fal·libilitat del mateix servei.

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

El web, disseny, desenvolupaments, programes informàtics, documentació tècnica, manuals d'ús i altres continguts en la mateixa es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial espanyoles, comunitàries i tractats internacionals. Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual sobre l'aplicació i eines associades. L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualssevol altres elements inclosos en l'aplicació (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, altres signes distintius, textos, documents, metodologies, processos , procediments, imatges, gràfics, icones, fotografies, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, elements de programació, disseny web, àudio i vídeo), pertanyen a l'entitat, els seus proveïdors i / oa tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió en l'aplicació, a excepció dels incorporats per l'usuari. En cap cas l'accés a l'aplicació implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets ni expectativa de dret, llevat que s'estableixi expressament el contrari.

Les presents condicions generals d'ús de la web no confereixen a l'usuari cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l'aplicació i / o les seves eines, funcionalitats i serveis associats diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l'entitat o el tercer titular dels drets afectats.

COOKIES

L'entitat es reserva el dret d'utilització futura de les anomenades "cookies" o arxiu similar, en qualsevol tipus d'utilització de la web. L'usuari accepta que l'entitat o els seus proveïdors de serveis puguin utilitzar cookies quan un usuari accedeixi i faci servir la web. L'usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades pels mateixos, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari d'accedir a les aplicacions, eines i funcionalitats que no requereixin identificació.

Desactivació de cookies en diferents navegadors:

Cookies de Google , tant analítiques com publicitàries, administració i configuració:

S'usen:

Adsense com a proveïdor de publicitat. Google, com a proveïdor de tercers, utilitza cookies per publicar anuncis. 
Google utilitza la cookies DART que li permet servir anuncis als usuaris basats en les seves visites a aquest web i altres llocs a la xarxa. 
Els usuaris poden obtenir mes informació sobre aquest ús visitant la Política de Privacitat de Google
Aquest web no té accés ni control sobre aquestes "cookies" que són utilitzats pels anunciants de tercers. 
Ha de consultar les polítiques de privacitat corresponents d'aquests servidors d'anuncis externs per obtenir informació més detallada sobre les seves pràctiques, així com per obtenir instruccions sobre com no optar per determinades pràctiques.

PRIVACITAT

L'entitat assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients, i garanteix que en cap cas seran cedides a terceres empreses.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, qualsevol usuari registrat podrà en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a l'adreça amunt indicada o correu electrònic indicat.

INTEGRITAT

La declaració de qualsevol d'aquestes condicions generals d'accés i ús com nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants per a l'usuari. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d'una qualsevol de les condicions generals aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d'una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l'altra part.

ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT

L'entitat es reserva el dret a exercir quantes accions li assisteixin conforme al dret vigent i aplicable en cada moment per exigir les responsabilitats que es derivin de l'incompliment de qualsevol de les disposicions d'aquestes condicions generals d'ús de l'aplicació web i / o eines i funcionalitats relacionats per part de l'usuari.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents condicions generals es regiran i interpretaran, amb independència dels conflictes que es generin o l'elecció de jurisdiccions, conforme al que estableix en els seus propis termes i, en el que en aquells temes no previstos, per la legislació espanyola aplicable continguda en el Codi Civil, Codi de Comerç, Lleis especials i usos mercantils.

COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Per resoldre qualsevol divergència o conflicte sorgits en relació amb la interpretació, compliment o execució de les condicions reguladores de l'accés i ús de la web, l'usuari se sotmet expressament, amb renúncia al seu propi fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Reus (Spain).

IMPORTANT: En cas que existissin diferències o contradiccions entre les versions dels textos inserits en l'aplicació, publicades en espanyol, anglès i valencià, prevaldrà en tot cas la versió espanyola.

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte un mejor servicio y para obtener datos estadísticos. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies.Mas Información